Regulamin

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE USŁUG DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH

§ 1
Postanowienie ogólne

Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny PROGRES z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pandy 8 (zwane dalej: Centrum PROGRES) jest ośrodkiem terapeutycznym utworzonym przy współpracy:

 • Działu psychologicznego i treningu umiejętności społecznych realizowanego przez:
  Usługi Psychologiczne Ewelina Krzyś
  Marcinkowice 86, 33-273 Marcinkowice
  tel.: +48 505-298-250
  NIP: 873-30-10-062
  REGON: 145486415
  Numer konta: PKO BP 27 1020 3176 0000 5802 0148 2850
 • Działu logopedycznego realizowanego przez:
  „Mówię!” Gabinet Logopedyczny Agnieszka Gajdemska-Koguciuk
  ul. Aleksandra Gajkowicza 1/23, 03-562 Warszawa
  tel.: +48 660-443-016
  NIP: 563-21-80-832
  REGON: 145308441
  Numer konta: ING 06 1050 1054 1000 0090 9184 1842
 • Działu fizjoterapii i integracji sensorycznej realizowanego przez:
  Akademia Rozwoju Marta Latek-Szałkucka
  ul. Opaczewska 32/43, 02-372 Warszawa
  tel.: +48 693-119-400
  NIP: 568-15-54-209
  REGON: 146377792
  Numer konta: Millenium 89 1160 2202 0000 0002 0367 1557

Niniejszy dokument – ogólne warunki współpracy w zakresie usług diagnostyczno-terapeutycznych (dalej: Regulamin), określa ramowe warunki współpracy pomiędzy osobą fizyczną – rodzicem bądź opiekunem prawnym (zwaną dalej Klientem), zlecającą usługi diagnostyczno-terapeutyczne dla swojego podopiecznego, a Centrum PROGRES, między innymi w zakresie warunków przyjęcia i realizacji usługi oraz rozliczeń pomiędzy nimi.

§ 2
Zakres przedmiotowy usług

Przedmiotem usług świadczonych przez Centrum PROGRES, w ramach prowadzonej działalności, a podlegających uregulowaniom niniejszego Regulaminu, jest prowadzenie konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej (zwanych dalej Terapią bądź Zajęciami) w zakresie: logopedii, surdologopedii, psychologii, psychiatrii, fizjoterapii, integracji sensorycznej, pedagogiki, sfery emocjonalno-społecznej, przeznaczonej dla niemowląt, dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży.

§ 3
Rozpoczęcie i plan terapii

 1. Warunkiem objęcia podopiecznego Terapią jest:
  • rozmowa kwalifikacyjna pomiędzy Klientem, a terapeutą,
  • przeprowadzenie diag­nozy wstępnej podopiecznego, bądź przedstawienie przez Klienta diagnozy podopiecznego (nie starszej niż pół roku), wykonanej w innym ośrodku diagnostycznym.
 1. Program, zakres oraz stały harmonogram Zajęć terapeutycznych ustalany jest pomiędzy Klientem, a terapeutą. Ustalenia te mają na celu przyjęcie odpowiednich metod i narzędzi potęgujących korzyści płynące z Terapii.

§ 4
Prowadzenie terapii

 1. Terapeuci mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, by Terapia przez nich prowadzona jak najlepiej służyła i wspomagała rozwój podopiecznego.
 2. Terapeuci zobowiązani są do prowadzenia wnikliwej obserwacji i zapisywania uwag dotyczących Terapii podopiecznego w założonych kartach.
 3. Terapeuta zobowiązany jest, po zakończeniu Zajęć, do informowania Klienta o zaleceniach dotyczących pracy z podopiecznym w domu.
 4. Klient zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z podopiecznym w domu.
 5. Prowadzenie skutecznej Terapii może wiązać się z wykonaniem dodatkowych czynności zleconych przez terapeutę w postaci specjalistycznych konsultacji czy badań lekarskich.
 6. Klient zobowiązuje się do współdziałania i informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych i leczniczych, jakim poddawany jest podopieczny.
 7. Klient zobowiązuje się do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia podopiecznego, oraz do niezatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia Zajęć.

§ 5
Postęp i zakończenie terapii

 1. Terapeuta zobowiązany jest, po zakończeniu Zajęć, do informowania Klienta o przebiegu i po­stę­pach Terapii.
 2. Zakończenie Terapii poprzedzone powinno być wykonaniem ponownej diagnozy, której wy­niki powinny zostać spisane, a następnie szczegółowo omówione z Klientem.
 3. Podstawą do zakończenia Terapii jest uzyskanie wyznaczonych celów terapeutycznym lub osiągnięcie ich w satysfakcjonującym stopniu dla rozwoju podopiecznego.
 4. Zakończenie Terapii uzgadniane jest wspólnie między terapeutą, a Klientem.
 5. Wcześniejsze zakończenie Terapii, z przyczyn obiektywnych, powinno być zgłoszone maksymalnie wcześnie i omówione między terapeutą, a Klientem. Czas ten powinien pozwolić na wykonanie diagnozy końcowej i wyznaczenie przez terapeutę możliwych form pomocy podopiecznemu w przyszłości.

§ 6
Ustalenia porządkowe

 1. Centrum PROGRES świadczy Zajęcia terapeutyczne w terminach i miejscu ustalonym z Klien­tem. Zajęcia te trwają od 30 do 90 minut, w zależności od ich rodzaju.
 2. Terapeuta zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania Zajęć. W przypadku spóźnienia terapeuty Zajęcia zostaną wydłużone lub odpracowane w uzgod­nionym terminie.
 3. Klient zobowiązany jest do zapewnienia obecności Podopiecznego na Zajęciach terapeutycz­nych, w ustalonym miejscu i czasie oraz do punktualnego odbioru po ich zakończeniu. W przypadku spóźnienia, czas trwania Zajęć nie zostanie przedłużony.
 4. Klient zobowiązuje się każdorazowo zgłosić nieobecność Podopiecznego na Zajęciach. Zgłoszenie to należy wykonać drogą telefoniczną pod numer: +48 798-623-695 w godzinach pracy Infolinii Centrum PROGRES. Przez godziny pracy Infolinii rozumie się dni powsze­dnie w godzinach od 800 do 1800.
 5. Zgłoszenie nieobecności, zgodne z zasadami określonymi w § 6 ust. 4, nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia Zajęć, skutkuje możliwością ich odrobie­nia. W powyższym przypadku Centrum PROGRES zobowiązane jest do wyznaczenia trzech możliwych terminów odrobienia Zajęć, a Klient zobowiązany jest do wyboru jednego z nich. Centrum PROGRES, w przypadku Zajęć odrabianych, zastrzega sobie prawo do przydzie­lenia innego terapeuty niż terapeuta prowadzący podopiecznego oraz zastąpienie Zajęć grupowych, indywidualnymi.
 6. Zgłoszenie, przez Klienta, nieobecności, zgodne z zasadami określonymi w § 6 ust. 4, w ter­minie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem Zajęć, uznaje się jako nie­sku­­teczne.
 7. Za bezpieczeństwo podopiecznego podczas trwania Zajęć terapeutycznych odpowiada terapeuta pracujący z podopiecznym.
 8. Poza czasem trwania Zajęć terapeutycznych, za bezpieczeństwo podopiecznego, na terenie Centrum PROGRES, odpowiada Klient.
 9. W związku ze specyfiką prowadzonych terapii:
  • Klient zobowiązany jest do zapewnienia, dla podopiecznego, wygodnego stroju, niekrę­pu­ją­cego ruchów,
  • Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pobrudzenie lub uszkodzenie ubra­nia podopiecznego.

§ 7
Płatności

 1. 1. Centrum PROGRES świadczy usługi według oferty i cennika dostępnych w placówce. Dla wygody Klienta aktualny cennik znajduje się również na stronie Internetowej placówki: www.centrumprogres.com.
 2. Klienci, korzystający z usług cyklicznych, zobowiązani są do płatności, na rzecz Centrum PROGRES, z góry, za każdy miesięczny cykl zajęć, do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
 3. Koszt usług naliczany jest zgodnie z cennikiem, o którym mowa powyżej oraz harmonogramem Terapii, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany liczby zajęć, jak również w przypadku innych zdarzeń (o których mowa w § 7 ust. od 4 do 8), w trakcie trwającego miesiąca rozliczeniowego, istnieje możliwość zmiany całkowitego kosztu usług, świadczonych przez Centrum PROGRES na rzecz Klienta. Wyrównanie różnicy w kosztach następuje przy rozliczeniu kolejnego miesiąca Terapii.
 4. W przypadku nieobecności podopiecznego na Zajęciach, bądź opóźnienia zgłoszenia nieobecności, o którym mowa § 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu, w zamian za koszt Zajęć, naliczana jest opłata w wysokości 60 zł.
 5. Zgłoszona przez Klienta nieobecność podopiecznego, o której mowa § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu, niezależnie od tego czy zajęcia zostaną odrobione, nie powoduje pomniejszenia kosztów przy rozliczeniu kolejnego miesiąca Terapii.
 6. Przy zgłoszonej, dłuższej niż 2 tygodnie nieobecności, koszty Terapii ustalane są indywidualnie z terapeutą podopiecznego.
 7. W przypadku spóźnienia na Zajęcia, o którym mowa § 6 ust. 3 wysokość opłaty nie jest pomniejszona.
 8. W przypadku odebrania dziecka po czasie przeznaczonym na Terapię, wysokość opłaty zostanie powiększona procentowo o czas spóźnienia.
 9. Dopuszcza się płatność za Zajęcia, na rzecz Centrum PROGRES, w innym trybie niż określono w § 7 ust. 2, lecz sposób płatności powinien być każdorazowo ustalony z terapeutą.

 

Pobierz regulamin w wersji PDF

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top