Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych

w PROGRES Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny

Zasady dotyczą uczestnictwa w systematycznej terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, terapii ręki, fizjoterapii i innych.

Przebieg terapii

 1. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza wstępna. Akceptujemy diagnozę wykonaną u dziecka w innym ośrodku diagnostycznym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem terapii. Po upłwywie dłuższego czasu, niż wskazany powyżej, terapeuta podejmie decyzję, co do zakresu re-diagnozy.
 2. Warunkiem objęcia dziecka terapią jest dostarczenie dokumentacji z innych ośrodków przed rozpoczęciem zajęć (w przypadku, jeśli dziecko korzystało z terapii w innym ośrodku).
 3. Zakres zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic/opiekun ustala z terapeutą.
 4. O doborze metod i narzędzi decyduje terapeuta, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami.
 5. Terapeuta ustala plan terapii i zapoznaje z nim rodzica/opiekuna.
 6. Terapeuta zobowiązany jest do przekazywania zaleceń dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.
 7. Terapeuta zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania zajęć. W przypadku spóźnienia terapeuty zajęcia zostaną wydłużone lub odpracowane w uzgodnionym terminie.
 8. Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować rodzica/opiekuna o przebiegu i postępach terapii. Po każdych zajęciach terapeuta poświęca kilka minut na rozmowę z rodzicem.
 9. Dziecko podlega okresowej kontrolnej diagnozie, a jej wynik przedstawiany jest rodzicowi/opiekunowi bezpłatnie. Na wniosek rodzica terapeuta sporządza opinię w formie pisemnej – odpłatnie.
 10. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 11. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do współdziałania i informowania o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych i leczniczych, jakim poddawane jest dziecko.
 12. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wykonania dodatkowych czynności zleconych przez terapeutę i mających znaczenie dla diagnozy i dalszej terapii, np. specjalistyczne konsultacje, badania lekarskie.
 13. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka, oraz do nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z dzieckiem zajęć.
 14. Rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzać dziecko na terapię punktualnie. W przypadku spóźnienia czas zajęć nie zostanie przedłużony, ani wysokość opłaty nie będzie pomniejszona.
 15. Rodzic/opiekun zobowiązany jest odbierać dziecko z zajęć punktualnie. W przypadku odebrania dziecka po czasie przeznaczonym na terapię, wysokość opłaty zostanie powiększona procentowo o czas spóźnienia.

 

Zasady płatności za zajęcia terapeutyczne i odwoływania ich

 1. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 2. Rodzic do 10 każdego miesiąca otrzymuje fakturę za zajęcia, które odbędą się w danym miesiącu. Rodzic wnosi opłatę w wysokości i terminie wykazanych na fakturze.
 3. Brak wpłaty może być powodem nieprzyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne.
 4. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić planowane nieobecności dziecka /np. planowane wyjazdy/ oraz uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcia zajęć na inny termin.

 

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć

Zajęcia odwoływać można:

 • osobiście w Centrum Progres,
 • telefonicznie pod nr tel. +48 798 623 695.

 

 1. Zajęcia można odwołać najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołanych zajęć.

Odwołanie zajęć po godzinie 18:00 dnia poprzedzającego skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu odwołanych zajęć.

Nie poinformowanie Centrum Progres o nieobecności na zajęciach skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu nieodbytych zajęć.

 1. Wcześniej zgłoszona nieobecność dziecka na zajęciach nie powoduje pomniejszenia kosztów przy kolejnym rozliczeniu. Zajęcia te będą odrobione w ustalonym przez Centrum Progres i rodzica/opiekuna terminie.
 2. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych, zajęcia są odrabiane w formie indywidulanej.
 3. Przy nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie – rozliczenia ustalane są indywidualnie.
 4. Odrabiane zajęcia mogą odbywać się z innym terapeutą niż terapeuta prowadzący dziecko.
 5. Zajęcia odwołane z winy terapeuty – przenosimy na inny, możliwy do uzgodnienia termin.
 6. Terapeuta ma prawo ODMÓWIĆ PROWADZENIA TERAPII CHOREGO DZIECKA ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów. Praca twarzą w twarz z dzieckiem chorym stwarza poważne zagrożenie epidemiologiczne. Odmowa prowadzenia terapii chorego dziecka nie skutkuje zwolnieniem z odpłatności za te zajęcia.

 

Ze względu na dobro własnego dziecka, pozostałych podopiecznych poradni i terapeutów wracamy się z prośbą o

NIEPRZYPROWADZANIE CHORYCH DZIECI (INFEKCJE)

NA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Opaczewska 60A
02-201 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top