Psycholog

Często pierwszą osobą do której trafiają rodzice z wątpliwościami dotyczącymi rozwoju dziecka lub trudnościami wychowawczymi jest właśnie psycholog. Jego zadaniem jest zebrać informacje o dziecku i rodzinie, aby dookreślić problem z jakim się Państwo zgłaszają i wskazać dalsze kroki postępowania.

Formy pomocy psychologicznej:
A. Konsultacja psychologiczna.
B. Poradnictwo i interwencja psychologiczna.
C. Diagnoza psychologiczna.
D. Terapii psychologicznej.

A. KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to wstępne spotkanie, które pomoże określić podstawowe trudności dziecka oraz ustalić jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje.
Specjalista wstępnie zdiagnozuje z czego trudność może wynikać, a jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy. Konsultacja psychologiczna może być wstępem do pełnej diagnozy psychologicznej i podjęcia terapii psychologicznej. Prowadzimy konsultacje pod kątem szerokiego repertuaru trudności emocjonalnych, społecznych i poznawczych: zaburzeń rozwoju, spektrum autyzmu, zaburzeń zachowania i emocji, zaburzeń lękowych, leku separacyjnego, problemów adaptacyjnych, trudności wychowawczych, zaburzeń poznawczych, dysleksji oraz wielu innych trudności utrudniających funkcjonowanie dziecka.

Prowadzimy konsultacje dla dzieci od 6 m-ca życia, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży.

B. PORADNICTWO i INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA – Odbywa się w formie kilku spotkań, których celem jest zidentyfikowanie problemu i określenie sposobów jego rozwiązania. Taka forma pracy z psychologiem pozwala łatwiej przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe, trudne sytuacje wynikające ze zdarzeń losowych, problemy wychowawcze oraz umożliwia przepracowanie pojawiających się trudnych zachowań np. agresja, autoagresja, trudności adaptacyjne itp.

C. DIZAGNOZA PSYCHOLOGICZNA – Zadaniem psychologa jest dokonać diagnozy czyli określić i rozpoznać poziom rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego dziecka.

Diagnoza psychologiczna dokonywana jest na podstawie zebranego wywiadu, testów standaryzowanych, prób klinicznych, obserwacji swobodnej i kierowanej. Diagnoza psychologiczna jest niezbędna w procesie terapeutycznym oraz jest elementem diagnozy nozologicznej (psychiatrycznej). W tym momencie wydajemy na piśmie:

• diagnoza psychologiczna,
• ocena funkcjonalna,
• Test PEP-R
• IDS Skale Inteligencji i Rozwoju (dzieci od 5 do 11 roku życia).

D. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju społecznym, emocjonalnym lub poznawczym wymagają terapii psychologicznej. Terapia psychologiczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb jednostki. Poprzedza ją diagnoza psychologiczna i ustalenie celów terapeutycznych.

Terapia skierowana jest do dzieci i młodzieży z:

• spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm),
• ADHAD,
• Dysleksją,
• zaburzeniami zachowania i emocji,
• Zaburzeniami regulacji emocji,
• lękiem separacyjnym,
• lękiem społecznym,
• deficytami w rozwoju poznawczym lub o nieharmonijnym rozwoju,
• trudnościami adaptacyjnymi (przedszkole, szkoła),
• dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym lub doświadczające przemocy rówieśniczej.

Terapia dla dzieci i młodzieży jest cykliczna. Ilość spotkań zależy od wcześniejszej oceny funkcjonalnej. Terapia obejmuje pracę z dzieckiem i ścisłą współpracę z rodzicami. Elementy terapii psychologicznej:

• ocena funkcjonalna,
• określenie celów terapeutycznych,
• przygotowanie programu terapeutycznego,
• cykliczne spotkania z dzieckiem,
• ścisła współpraca z opiekunami dziecka w formie systematycznych spotkań, których częstotliwość dostosowana jest do potrzeb,
• przekazanie informacji po zajęciach opiekunowi, zalecenia do pracy w domu,
• opinia psychologiczna na prośbę rodzica.

psycholog

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top