PEP-3-PL

13 wrz 2023

Stosowanie technik diagnostycznych związane z podejmowaniem decyzji
dotyczących wspierania rozwoju dziecka, planowania oddziaływań
terapeutycznych oraz innych decyzji wpływających na życie i rozwój dziecka,
wiąże się z przyjęciem przez profesjonalistę dużej odpowiedzialności. Aby
zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu, należy stosować wyłącznie narzędzia
zbadane pod względem właściwości psychometrycznych, mające potwierdzoną
wartość diagnostyczną.

Profil psychoedukacyjny PEP-3-PL składa się z dwóch części. Pierwsza, tj.
Skala wykonaniowo-obserwacyjna obejmuje zadania służące do pomiaru
poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka oraz obserwacji zachowania.
Skala ta składa się z 10 podskal, z których 6 mierzy różne aspekty rozwoju
(Mowa bierna, Mowa czynna, Umiejętności poznawcze werbalne i prewerbalne,
Motoryka mała, Motoryka duża, Naśladowanie), a 4 mierzą zachowania
przystosowawcze (Ekspresja emocjonalna, Wzajemność społeczna, Specyficzne
zachowania ruchowe, Specyficzne zachowania językowe). Część druga to
Raport opiekuna, w którym rodzic (lub prawny opiekun) dziecka ocenia jego
funkcjonowanie. Narzędzie to składa się z dwóch części wstępnych i trzech
podskal ilościowych. Tak więc, badanie całym testem umożliwia określenie
mocnych i słabych stron dziecka zarówno na podstawie obserwacji wykonania
szeregu zadań oraz zachowania dziecka w trakcie przeprowadzania prób, jak i
informacji uzyskanych od rodzica.

Ze względu na charakter zadań PEP-3-PL jest szczególnie przydatny w
badaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale może być również
użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także
dzieci rozwijających się typowo o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest
przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich
wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Normy rozwojowe zostały
opracowane dla wieku od 12 do 84 miesięcy.

Narzędzie może być wykorzystywane w przedszkolach, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji, ośrodkach
diagnostycznych i innych placówkach pracujących z dziećmi w wieku 2-6 lat.

Nasze placówki i kontakt

Ochota

ul. Drawska 14
02-202 Warszawa

Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

 

Bródno

ul. Łąkocińska 9a
03-320 Warszawa
Tel. +48 798 623 695
Email: progrescentrumterapii@gmail.com

Znajdź nas na mapie

Back to Top