Karolina Bednarska

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, gdzie ukończyłam jednocześnie dwie specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz surdopedagogikę. Na tej samej uczelni ukończyłam studia magisterskie: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam od 6 lat w kilku placówkach: przedszkolu specjalnym, terapeutycznym, ogólnodostępnym, żłobku, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach oraz kursach, ukończyłam m.in.:

  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Mowa i komunikacja osób z autyzmem,
  • Jak pracować z dzieckiem z Zespołem Aspergera,
  • Wykorzystanie w pracy terapeutycznej narzędzia diagnozy funkcjonalnej KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) oraz Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R.

Obecnie jestem związana z jednym z warszawskich przedszkoli integracyjnych, gdzie wspieram włączanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do czynnego uczestnictwa w życiu grupy, prowadzę terapię indywidualną oraz grupowe zajęcia terapeutyczne.
Motywację do pracy dają mi sukcesy wychowanków zarówno te duże, jak i małe.